OKI-B

OKI-BSoms is de relatie tussen ouders en kind niet zo makkelijk als je zou denken. Ouders zeggen dat ze hun kind niet begrijpen. Dat ze niet weten wat ze moeten doen. Als kinderoefentherapeute Cesar werk ik veel met kinderen bij wie het allemaal niet vanzelf gaat, bijvoorbeeld door hechtingsproblemen.

In gesprekken met ouders hoor ik: “Ik snap mijn kind vaak niet.”, “Ik weet niet waarom hij/zij doet wat hij/zij doet.”, “Ik weet niet hoe ik hem/haar moet "lezen", ik weet niet hoe ik hierop moet reageren".

Een van de oplossingen hiervoor is samen bewegen volgens de OKI-B methode. OKI-B is een wetenschappelijk onderbouwde methode om de relatie tussen u en uw kind te verbeteren. Het mooie van deze methode is dat door samen te gaan bewegen en plezier te ervaren u de gelegenheid krijgt weer op uw kind af te stemmen en elkaar beter zal leren te begrijpen.

Opzet van de methode

Ouder Kind Interactie Bewegingsspel (OKI-B) is een kortdurende behandeling (ongeveer 14 keer) voor u als ouder(s)/verzorgers samen met uw kind, als het contact en/of de relatie tussen u en uw kind door allerlei factoren verstoord is geraakt. Het programma richt zich op het herstellen van de band tussen u als ouder/verzorger en uw kind zodat contact en opvoeden weer meer vanzelfsprekend verloopt.

Het samen plezier hebben staat hierbij voorop. Door samen mee te doen aan OKI-B krijgt u als ouder de mogelijkheid om de leiding over uw kind (weer terug) te nemen en uw sensitiviteit en responsiviteit te vergroten. Uw kind leert weer vertrouwen te hebben in u. Dit bevordert zijn zelfbeeld en zelfvertrouwen. ( hier zou lees meer kunnen staan)

OKI-B berust op twee pijlers:

  1. Het bewustzijn van het eigen lichaam van uw kind.
  2. Het vermogen van uw kind om gezonde relaties aan te gaan met anderen.

De ontwikkeling van een jong kind steunt op lichaamsgewaarwordingen, de toenemende bewegingsmogelijkheden en de fysieke en lichamelijke interactie met anderen. U bent de basis bij wie het kind deze vaardigheden kan ontwikkelen. Als door allerlei factoren uw relatie met uw kind onder druk is komen te staan - u hebt bijvoorbeeld onvoldoende kunnen reageren op de signalen van uw kind - kan het zijn dat deze essentiële ervaringen van lichaamsbewustzijn en het aangaan van relaties niet of onvoldoende op gang zijn gekomen. De verstoring van de ontwikkeling van het lichaamsbewustzijn van een kind heeft direct gevolgen voor het aangaan van relaties en op zijn beurt heeft de verstoring in het aangaan van relaties, ook weer direct nadelig effect op het lichaamsbewustzijn van het kind. Deze twee ontwikkelingslijnen staan in een intensieve relatie met elkaar.

 

Ervaringsgerichte spelsessies

OKI-B bestaat uit ervaringsgerichte spelsessies. Hierbij wordt aangesloten op de belevingswereld van uw kind. We spelen in op de relatie tussen u en uw kind en tegelijk op het ruimte- en lichaamsbewustzijn van uw kind. Er wordt binnen OKI-B gewerkt met de relatiespelvormen, zoals ontwikkeld binnen de Sherborne Bewegingspedagogiek.

Het betreft:

  • de "zorgen-voor-relaties" hierbij zorgt de een voor de ander,
  • de "tegen-elkaar-relaties" hierbij onderzoeken beiden hun kracht aan elkaar, terwijl ze rekening blijven houden met elkaar,
  • de "samen-relaties" hierbij bent u afhankelijk van elkaar en ondersteunt u elkaar.

Interesse?

Aanmelden kan rechtstreeks bij de praktijk voor kinderoefentherapie Cesar. We beginnen met een gesprek met u als ouder/verzorger waarin we kennismaken met elkaar, de hulpvraag vastgesteld wordt en of en zo ja wat OKI-B voor u kan betekenen.

De methode bestaat uit 12 sessies met u en uw kind samen en daarnaast drie begeleidingsgesprekken met u als ouder/verzorger. Als u de methode gaat volgen, volgen er twee sessies waarin gekeken wordt naar de omgang tussen u en uw kind (observatiefase). Van de tweede sessie wordt een video-opname gemaakt. Deze wordt met u besproken tijdens een begeleidingsgesprek.

Hierna volgt de behandelfase: samen plezier hebben door te bewegen. Dit zijn ongeveer 10 sessies. Halverwege deze fase vindt er weer een begeleidingsgesprek met u plaats. En na de laatste sessie volgt sluiten we samen de methode af met een evaluatiegesprek.

Terug naar Wat doen wij?